Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Služi za financiranje tekućeg poslovanja, tj. za prevladavanje potreba za kratkotrajnom likvidnošću. Ugovara se na rok od 12 mjeseci uz definiranje dinamike otplate ili revolving bazu.  

Proizvodi kratkoročnog financiranja:

  • kredit za likvidnost/ obrtna sredstva
  • dozvoljeno prekoračenje po kunskom ili deviznom računu
  • višenamjenski okvir (mogućnost korištenja više proizvoda unutar jednog okvirnog ugovora - krediti za likvidnost, garancije, akreditivi)
  • faktoring, tj. otkup potraživanja
  • eskont mjenica