Prijava

Što je SEPA?

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje platnog prometa u eurima na kojemu će potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti raditi plaćanja i primati uplate u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Koji su rokovi za uvođenje standarda SEPA-e u Republici Hrvatskoj?

Kod država članica koje nemaju euro kao nacionalnu valutu kojima pripada i Republika Hrvatska krajnji rok za uvođenje standarda SEPA-e je 31. listopada 2016.

Prema Nacionalnom planu migracije na SEPA-u, definirani su rokovi za implementaciju SEPA pravila i standarda za plaćanje i izravno terećenje:

 • nacionalna plaćanja u kunama i nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima – 6.6.2016.
 • izravna terećenja u kunama – 5.6.2017.

Kreditni transfer je nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platnih usluga kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje, na osnovi instrukcije koju daje platitelj.

Osnovni standardi SEPA-inog kreditnog transfera su sljedeći:

 • račun platitelja i primatelja plaćanja definirani su IBAN-om
 • pružatelji platnih usluga (banke) platitelja i primatelja plaćanja definirani su BIC-om
 • platne transakcije se obavljaju u skladu sa ISO 20022 XML formatom platnih poruka

Izravno terećenje u kunama nacionalna je platna usluga za terećenje transakcijskog računa platitelja, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja.

Osnovni standardi SEPA izravnog terećenja su sljedeći:

 • račun platitelja i primatelja plaćanja definirani su IBAN-om
 • pružatelji platnih usluga (banke) platitelja i primatelja plaćanja definirani su BIC-om
 • platne se transakcije obavljaju u skladu sa ISO 20022 XML formatom platnih poruka

Splitska banka svojim klijentima omogućava korištenje:

 • izvoda u CAMT.053 formatu
 • datoteka u PAIN.001 formatu
  • u PAIN.001 može biti više grupa naloga, ali jedna datoteka može sadržavati isključivo naloge kako slijedi
 •            1. kreditni transferi u valuti HRK

              ili

              2. SEPA kreditni transferi (EUR) i ostali (non SEPA) kreditni transferi

  • opciju Batch Booking True (BBT) = "True" moguće je koristiti isključivo kod naloga za isplatu plaća
  • kod SEPA kreditnih transfera (EUR) nije moguće odabrati računa pokrića različit od valute plaćanja ako je iznos plaćanja veći od 75.000 HRK, odnosno potrebno je prije napraviti konverziju (FX) kako bi osigurali pokriće na računu u valuti plaćanja (EUR)

Zbog svega navedenog, molimo koristite niže navedene specifikacije.