Prijava
Splitska banka OTP Group

Ulaskom u EU Hrvatska je obvezna usvojiti SEPA pravila za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, a hrvatska bankovna zajednica, u suradnji s HNB-om, donijela je odluku da će se navedena pravila primjenjivati i na sve kunske transakcije, kako bi u budućnosti prelazak na euro bio što jednostavniji i brži.

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje platnog prometa u eurima na kojemu će potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti raditi plaćanja i primati uplate u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji. Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Promjene koje donosi uvođenje SEPA standarda odrazit će se na poslovanje fizičkih osoba i poslovnih subjekata kao i na sve ostale sudionike platnog prometa.

Konkretno, SEPA donosi promjenu datoteke naloga za plaćanje u elektronskom obliku, novi oblik izvoda, promjenu postupanja kod opoziva i povrata naloga i novi proces izravnih terećenja u kunama. Poslovni subjekti morat će prilagoditi datoteke plaćanja koje dostavljaju svojoj banci za izravna terećenja, zbirne naloge, plaće i sl. u novi SEPA format (xml).

Dodatne informacije o projektu SEPA u RH dostupne su vam na Internet stranici www.sepa.hr, ili u letku OVDJE.

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Pojavila se pogreška u prikazu forme. Pogrešku prijavite administratoru stranice.