Prijava
slika

Subvencionirani stambeni krediti

Subvencionirani stambeni krediti s fiksnom kamatnom stopom 3% EUR i 3,25% HRK za prvih 5 godina otplate kredita

Korisnici kredita:

 • Krediti se odobravaju građanima državljanima RH s prebivalištem na području RH, koji nisu stariji od 45 godina te čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan ili kuću ili ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da ne postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje ili gradnje većeg stana ili kuće za potrebe vlastitog stanovanja.

Namjena kredita:

 • Namjena kredita može biti kupnja/gradnja stana ili kuće, čija prodajna cijena s porezom na dodanu vrijednost po m² neto korisne površine stana ili kuće nije veća od 1.500 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke 
 • Cijena po m² neto korisne površine stana može biti i veća od 1.500 eura, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira. 
 • Nije moguće financirati kupnju stana u izgradnji

Visina subvencioniranog kredita:

 • Subvencioniranje kredita se odobrava za kredite do 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti (iznos kredita može biti i veći ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira)

Rok otplate: 15-30 godina

Dodatno subvencioniranje kredita: 

 • Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvajanjem djeteta u roku od prvih pet godina otplate kredita, dodatno se subvencionira kredit za dvije godine po svakom djetetu
 • U slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva s utvrđenim invaliditetom većim od 50% upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se subvencionira kredit za dvije godine otplate kredita
 • Zahtjev za dodatno subvencioniranje kredita podnosi se APN-u najkasnije u roku od 60 dana od dana nastupa uvjeta
 • Korisnik kredita uz zahtjev prilaže izvadak iz matice rođenih ili potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Refinanciranje, prijevremena otplata, prodaja, najam:

 • za nekretnine koje su predmet subvencioniranja - u prvih sedam godina otplate kredita (ili u periodu subvencioniranja+2 godine) dozvoljeno je samo uz povrat subvencioniranih sredstava.
Uvjeti kreditiranja
Valuta Vrsta kamatne stope Rok Fiksna kamatna stopa Promjenjiva kamatna stopa
EUR Fiksna 5 g
Promjenjiva
15–30 g 3,00%
fiksna 5 g
3,73%
6M NRS1 EUR+ 3,12
HRK Fiksna 5 g
Promjenjiva
15–30 g 3,25%
fiksna 5 g
3,75%
6M NRS1 EUR+ 3,13

Napomena:

Efektivna kamatna stopa za prvih pet godina otplate kredita ne smije biti viša od 3,19% za EUR i 3,45% za HRK. Kamatna stopa je fiksna za prvih pet godina oplate kredita, te se subvencije i odnose na prvih pet godina otplate subvencioniranog kredita. U slučaju invaliditeta ili rođenja djeteta u periodu otplate kredita za prvih pet godina, period primjene subvencija se produljuje sukladno kriterijima navedenim pod točkom dodatnog subvencioniranja kredita.

Bez naknade za obradu kredita

Trošak cjelokupne procjene nekretnine, za sve zahtjeve zaprimljene do 30.9.2018. prilikom obrade stambenih kredita je na trošak Banke
Iznos police osiguranja života potrebne za ove kredite je 10.000 EUR
Otplata: u anuitetima
Dokumentacija propisana bančinim procedurama:

 • Zahtjev za kredit
 • Prilog zahtjevu za kredit

Dodatna dokumentacija propisana Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita:

 • Zahtjev za subvencioniranje kredita 
 • Odluku o odobravanju stambenog kredita uz subvenciju
 • Preslika osobne iskaznice
 • Presliku zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje (kod izgradnje kuće) ili presliku uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
 • Potpisani predugovor odnosno ovjereni ugovor kod JB o kupoprodajni stana ili kuće za čiju kupnju se traži odobravanje kredita 
 • Presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • Originalna potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom (original zahtjeva dostavlja se u APN, a Banka zadržava kopiju zahtjeva)
 • Javnobilježnički ovjerena izjava korisnika kredita da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće(originalna izjava dostavlja se u APN, a Banka zadržava kopiju zahtjeva)
 • Javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće (originalna izjava dostavlja se u APN, a Banka zadržava kopiju zahtjeva)
 • Izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine
 • Otplatni plan na zatraženi iznos kredita
 • Dodatak otplatnom planu - subvencionirani dio zatraženog kredita.