Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Može se ostvariti na pojedinim prodajnim mjestima koja imaju ugovor s nama, a sve što vam je potrebno je da ste vlasnik tekućeg računa s redovnim mjesečnim primanjima i kartice s odgodom plaćanja. Iznos kredita i mjesečni anuitet iskazuje se u kunama.

Kome je namijenjen?

Klijentima banke sa redovnim mjesečnim primanjima i vlasnicima kartica s odgodom plaćanja.

Prednosti

 • realizacija kredita bez dolaska u banku
 • bez troškova javnog bilježnika
 • nisu potrebni jamci ni drugi instrumenti osiguranja

Ostale značajke

 • Iznos kredita: od 1.000 do 30.000 kn
 • Fiksna kamatna stopa:  8,79% (EKS 9,27%*)
 • Rok otplate: do 2 godine
 • Bez naknade za obradu kredita
 • U okviru visine odobrene kreditne linije klijent može imati više kreditnih partija kod istog ili različitih prodavatelja.
 • Iznos odobrenog kredita ne umanjuje kartični limit kartice s odgodom.
 • Na prodajnim mjestima prodavatelja, koji imaju aranžman s Bankom, vrši se autorizacija kredita i potpisivanje Ugovora o potrošačkom kreditu.
 • Isplata se obavlja u kunama, na žiro račun prodavatelja, po srednjem tečaju HNB-a.
 • Otplata se obavlja po srednjem tečaju HNB-a, u mjesečnim obrocima plativim u kunama, terećenjem tekućeg računa 20-og u mjesecu i najavom u izvodu.
 • Dostavljamo vam plan otplate kredita.

*EKS je izračunat za iznos kredita od 30.000 kn, rok otplate od 2 godine i bez naknade za obradu kredita