Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Može se ostvariti na pojedinim prodajnim mjestima koja imaju ugovor s nama, a sve što vam je potrebno je da ste vlasnik tekućeg računa s redovnim mjesečnim primanjima i kartice s odgodom plaćanja. Iznos kredita i mjesečni anuitet iskazuje se u kunama.

Kome je namijenjen?

Klijentima banke sa redovnim mjesečnim primanjima i vlasnicima kartica s odgodom plaćanja.

Prednosti

 • realizacija kredita bez dolaska u banku
 • bez troškova javnog bilježnika
 • nisu potrebni jamci ni drugi instrumenti osiguranja

Ostale značajke

 • Iznos kredita: od 1.000 do 30.000 kn
 • Fiksna kamatna stopa:  8,79% (EKS 9,27%*)
 • Rok otplate: do 2 godine
 • Bez naknade za obradu kredita
 • U okviru visine odobrene kreditne linije klijent može imati više kreditnih partija kod istog ili različitih prodavatelja.
 • Iznos odobrenog kredita ne umanjuje kartični limit kartice s odgodom.
 • Na prodajnim mjestima prodavatelja, koji imaju aranžman s Bankom, vrši se autorizacija kredita i potpisivanje Ugovora o potrošačkom kreditu.
 • Isplata se obavlja u kunama, na žiro račun prodavatelja, po srednjem tečaju HNB-a.
 • Otplata se obavlja po srednjem tečaju HNB-a, u mjesečnim obrocima plativim u kunama, terećenjem tekućeg računa 20-og u mjesecu i najavom u izvodu.
 • Dostavljamo vam plan otplate kredita.

*EKS je izračunat za iznos kredita od 30.000 kn, rok otplate od 2 godine i bez naknade za obradu kredita

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira